เค้าโครงการบรรยาย

วิชา ป. 224 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงศตวรรษที่ 19

HS. 224 History of Southeast Asia to the Nineteenth Century

 

เทอมหนึ่ง ปีการศึกษา 2551/2008

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประสานงาน

charnvitkasetsiri@yahoo.com,     http://www.charnvitkasetsiri.com

ทุกวันศุกร์ 14.00 – 17.00 น.  ห้อง ศศ. 201

 

คำบรรยายวิชา

วิชานี้ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ เรื่องราวของการก่อตัวของสังคมในสมัย เริ่มแรก การเข้า มาและอิทธิพลจีนและอินเดีย การก่อตั้งและพัฒนาการตลอดจนปัญหาของ อาณาจักรต่างๆ อิทธิพลจากภายนอก ศาสนาอิสลาม การเข้ามาของชาติตะวันตกลัทธิอาณานิคม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและปัญหาภายใน ของภูมิภาคนี้ และจบลงด้วยการขึ้นมามีอำนาจสูงสุด ของลัทธิ อาณานิคมจักรวรรดินิยมของชาติยุโรปตะวันตก

 

06 มิย                     แนวคิด “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภาคพื้นทวีปและคาบสมุทร (ดร.  ชาญวิทย์)

13 มิย.                    สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอุษาคเนย์  (รศ. ปรานี วงษ์เทศ)

20 มิย.                    ฮินดู/พราหมณ์-ไสยศาสตร์-การเมืองชาตินิยม กับกรณีศึกษาปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเขาพระวิหาร

27 มิย.                    มอญ – ทวารวดี

04 กค.                    พม่า–พุกาม

11 กค.                    ชวาและบาหลี–พุทธมหายานและฮินดู

18 กค.                    หยุดวันเข้าพรรษา

 

สอบกลางภาค 21 ถึง 27 กค

01 .                    “ภารตภิวัตน์” Indianization – Hindusee ? (ดร.  ชาญวิทย์)

08 สค.                    ขอม–เขมร นครวัด–นครธม (ดร.  ชาญวิทย์)

 

08-09-10-11-12 สิงหา ออกภาคสนาม 3 ประเทศ อู่อารยธรรมขอม/ขแมร์ กับกระบวนการภารตภิวัตน์ Indianization ณ “แขวง” จำปาสัก (สปป. ลาว) “เขต” พระวิหารและนครวัดนครธม (กัมพูชา) และอีสานใต้ “จังหวัด” บุรีรัมย์ (สยามประเทศไทย)

 

15 สค.                    แม่น้ำโขง กับอาณาจักรโบราณ (ชาญวิทย์)

22 สค.                    เวียดนามและ “จีนาภิวัตน์” ‘Sinization’ (อ. พิเชฐ สายพันธ์)

29 สค.                    สเปนาภิวัตน์ ‘Hispanization’ และฟิลิปปินส์ (ชาญวิทย์/อ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ)

05 กย.                    “อิสลามาภิวัตน์” ‘Islamization’

12 กย.                คาบสมุทรอุษาคเนย์/มะละกา กับอาณานิคมาภิวัตน์ของยุโรป (ชาญวิทย์)

19 กย.                สรุป

สอบปลายภาค 22 กันยาถึง 7 ตุลา

 

สอบไล่ 5-21 ตุลาคม 30 คะแนน

การให้คะแนนทั้งวิชา

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน

ภาคสนามและรายงาน 10+20 คะแนน

กิจกรรมและรายงานย่อย 20 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

หมายเหต วิชานี้จะมีการเช็คชื่อเป็นครั้งคราว ไม่อนุญาตให้มีการเซ็นชื่อแทน หรือเซ็นชื่อหากมาสายเกินปกติ หากขาดเกิน 5 ครั้งจะตัดสิทธิสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ อาจถูกริบและตัดคะแนน

 

หนังสืออ่านประกอบ

จะมีการให้รายชื่อหนังสือและบทความสำหรับอ่านในแต่ละหัวข้อเป็นระยะๆ ควบคู่ไปกับการบรรยายและออกภาคสนาม

อย่างไรก็ตามสำหรับหนังสือหลักสำหรับใช้อ้างอิงและค้นคว้า ให้ดูจากหนังสือดังต่อไปนี้

1.       ดี จี อี ฮอลล์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พิมพ์ครั้งที่สอง 2526 เล่ม 1 – 2 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริบรรณาธิการ แปลจาก D.G.E Hall, A History of Southeast Asia) ศ.ฮอลล์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญทางด้าน ปวศ. ของอุษาคเนย์ เป็นบุคคลสำคัญในโลกภาษาอังกฤษ เคยเป็นข้าราชการอาณานิคมในพม่า ต่อมาเป็นอาจารย์ประจำของ School of Oriental and African Studies (SOAS) U. of London หนังสือของท่านเป็นเสมือน “ไบเบิล” ทางปวศ.ฉบับแปลเป็นไทยนั้น นักศึกษาสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษ หรือยืมจากห้องสมุด หรือจากห้องโครงการฯ หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ใหม่รูปเล่มสวยงามในชื่อ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อุษาคเนย์ - สุวรรณภูมิ ภาคพิสดาร )

2.       ยอร์ช เซเดย์ ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน 2521 ( ปัญญา บริสุทธิ์ แปลจาก  George Coedes, Les Peuples de la Peninsule Indochinoise)  โครงการเอเชียฯ มธ. จัดพิมพ์ซ้ำ 2547 ศ. เซเดย์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญในโลกของภาษาฝรั่งเศส ที่เคยทำงานที่ “สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ” หรือ Ecole francaise d’Extreme Oreint  ใน Hanoi เมื่อ 100 ปีมาแล้ว หนังสือส่วนนี้เป็นส่วนย่อและส่วนต่อจากงานเล่มสำคัญของท่าน คือ Les Etats hindouises D’Indochine et d’Indochnesie  (แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Indianized States of Southeast Asia : East  - West Center Press, 1967, by Susan Brown Cowing, ed. By Walter F. Vella)

3.       มิลตัน ออสบอร์น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สังเขปประวัติศาสตร์ (2544 มัทนา เกษกมล และคณะ แปลจาก Milton Osborne, Southeast Asia : An Introductory History 1979) หนังสือเล่มนี้โดยนักวิชาการออสเตรเลียเป็นเรื่อง สมัยใหม่มากกว่าสมัยโบราณ