คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียด

 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJ7Ea2Ovxxphfk5aMuQOOS27EXjBLKhsK4gA36KZEtidF9A1HR        http://flagspot.net/images/m/mm.gif

 

Myanmar & Ramanya Desa

เมืองมอญ เมืองม่าน

สักการะ 4 มหาศักดิ์สิทธิ์  (1) ชเวมุเตา Shwe Mawdaw หงสาวดี  (2) ชเวดากอง Shwe Dagon ย่างกุ้ง

(3) ชเวสิกอง Shwe Zigon พุกาม (4) มหามุนี Maha Muni มัณฑเลย์

 

วิทยากรเจ้าของประเทศ พร้อมด้วย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - สมฤทธิ์ ลือชัย - อัครพงษ์ ค่ำคูณ
6 - 10  เมษายน / April 2555/2012

5วันD/4คืนN (เดินทางโดย Air Asia  โรงแรม 4 ดาว)  ราคา  38,500.- บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันแรกของการเดินทาง (ศุกร์ 6 เมษา)

กทม – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – มุเตา – วังหงสา – พระนอน – วัดกัลยาณี – ไจ้ปุ้น - ชเวดากอง

 

05.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า) ชั้น 4 เคาร์เตอร์  E-D Air Asia  เจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความ

สะดวก-เอกสาร-สัมภาระ นำกระเป๋าสัมภาระไป X-RAY แล้วทำการ Load (ตามกฎการรักษาความปลอดภัย

                  ของทางสายการบิน)

07.15 น.    เดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง เที่ยวบินที่  FD 3770  (เวลาพม่าช้ากว่าไทย 30 นาที)

08.00 น.    ถึงสนามบินเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านตรวจเช็ค สัมภาระด้วยตัวท่านเอง

                 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางจากย่างกุ้ง มุ่งหน้าสู่เมืองราชธานีของมอญ (ระยะทาง 80 กิโลเมตร)

                 ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง)

09.30 น.   ถึงเมือง หงสาวดี (Hanthawaddy) หรือเมืองพะโค (Bago/Pegu) เมือง ปวศ. และพุทธศาสนา เมืองมอญ-พม่า

                นำชมมหาเจดีย์หรือพระธาตุมุเตา (Shwemawdaw) ใจกลางเมือง เก่าแก่มาแต่สมัยมอญเป็นเอกราช  ภายใน

                บรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่า พระนเรศวร เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้ พระเจดีย์สูง 114 ม. เป็นที่

                สุดในพม่า (สูงกว่าชเวดากอง ซึ่งสูง 99 ม. และสูง กว่าปรางค์วัดอรุณ ซึ่งสูง 79 ม. แต่เตี้ยกว่าเจดีย์นครปฐม

                ซึ่งสูง 127 ม.) จุดอธิษฐานที่บริเวณยอดฉัตร ที่แผ่นดินไหวใหญตกมาปี 2473/1930 แต่ยอดฉัตรคงสภาพเดิม

                ร่ำลือความศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นี้พระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำ (ตะเบงชเวตี้) ทรงกระทำพิธีเจาะพระกรรณ (หู) ตาม

 ระเพณีมอญโบราณ ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์   นำชมวังบุเรงนอง (จำลองใหม่) วังนี้เป็นที่                                 

 ประทับของ “ผู้ชนะสิบทิศ” และเป็นที่ประทับของพระสุพรรณกัลยา และพระนเรศวร ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก

วังนี้สร้างจำลองขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงพงศาวดาร และตามข้อมูลของกรมศิลปกรพม่า ภายในมีห้องบรรทมและ

พระที่นั่งผึ้ง (จำลอง) และพระที่นั่งสิงห์ (จำลอง)

http://www.myanmar-image.com/bago/mawdaw/mawdaw_a78.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       มหาเจดีย์หรือพระธาตมุเตา Shwe Mawdaw กรุงหงสาวดี

 

12.00 น.   รับอาหาร ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี บริการด้วยน้ำพริกปาราชอง (บีบมะนาวหน่อย อร่อยยิ่ง) เป็นอาหาร

   ขึ้นชื่อ  พร้อมกุ้งแม่น้ำเผา รับคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรเฉพาะ

                 นำ ท่านนมัสการพระไสยาสน์ชเวตาเหลียว (Shwethalyaung) พระนอนงามสุดในพม่า ยาว 55 ม สูง 16 ม งามมาก  

   พระบาทเหลื่อม ไม่เหมือนของไทย ในวัดมีของที่ระลึกจำหน่าย งานฝีมือ ไม้สลัก ไม้จันทน์หอม กล่องนามบัตร      

   จานรองแก้ว และอื่น ๆ  ต่อรองราคาได้กับบรรดาแม่ค้าที่พูดไทย (โยทยา) ได้...... จากนั้นนำชม วัดกัลยาณี   

   (Kalyani Thein) เป็นวัดที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับพระธรรมเจดีย์ มหาราชแห่งมอญ (Dhammazedi 2015-2035/

   1472-1492) ที่ทำการปฏิรูปพระสงฆ์ บันทึกเหตุการณ์ไว้ในศิลาจารึกกัลยาณี (รวมทั้งระฆัง ที่อาจจะใหญ่ที่สุด

   ในโลก 300 ตัน ทีจมอยู่ในแม่น้ำอิรวดี) จากนั้นนำชม พระพุทธรูป 4 ทิศ  เจดีย์ไจ้ปุ้น  (Kyaikpun 4 Buddha 

   Images) สร้างในปี 1476 ก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร อยู่ทั้งสี่ทิศ แทนองค์ 

   พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้อง ศรัทธาสูงส่ง และต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์

   ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูป เกิดรอยร้าวขึ้น แล้วนำท่านเดินทาง

    กลับสู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 

http://1.bp.blogspot.com/-OLduSooL2ds/TfjmYEYNX5I/AAAAAAAAAYE/iUctiB-NKtI/s1600/shwedagon-pagoda.png

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               

                                                                         มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon)

               

เดินทางถึงย่างกุ้ง  นำท่านชมและนมัสการ  มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon) คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่าสองพันปี  ศูนย์กลางจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และชาว มอญ-พม่า สถานที่นี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน

ออกรบ รอบเจดีย์มีประดิษฐกรรมสวยงาม เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติม หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วย

แผ่นทองคำ น้ำหนัก 23 ตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า จำนวน 8  เส้น  มีเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดสุด

ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถง ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้น ที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วน มีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชม

ระฆังมหาคันธา ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น ภายหลัง

ชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี  ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไร ก็จะได้ดั่งต้องการ สุดท้ายชมอนุสรณ์การประท้วง ซึ่งมีมาตั้งแต่การประท้วงอังกฤษ (No Footwear 1916/2459) และมาจนถึงการประท้วงรัฐบาลเผด็จการหทาร สถานที่แห่งนี้ทั้งนายพลออง ซาน และ ออง ซาน ซูจี เคยใช้กล่าวปราศัย ปลุกระดมมวลชนเพื่อต่ดต้านอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรม

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ** THE KANDAWGYI PALACE HOTEL** (5 STAR) หรือเทียบเท่า * โรงแรมสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ริมทะเลสาบหลวง โรงแรมในเครือใบหยก กรุงเทพฯ  *

 

วันที่สองของการเดินทาง (เสาร์ 7 เมษา)    

ย่างกุ้ง – พุกาม – ชเวสิกอง – อนันดา – กุบยางกี – ติโลมินโล – ชเวกุจี – วิหารธรรมยังจี - บุพยา    

 

เช้าตรู่      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองพุกาม

08.30 น.  เดินทางสู่เมืองพุกาม ( BAGAN/PAGAN ) แอร์มัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ 6T 403

09.00 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 1000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักร

พุกาม พร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมตลาดหนองอู แล้วไปชมพระเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่

ที่เชื่อกันว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้น นำท่านชมวัดอนันดา ( ANANDA TEMPLE ) ซึ่งวิหารแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้ เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน จากนั้นพาท่านชมวัดมนูหะ(MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ

 

 

 

http://i1.trekearth.com/photos/119180/120__bgn_shwezigon_pagoda.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาเจดีย์ ชเวสิกอง Shwe Zigon เมืองพุกาม The Shwezigon Pagoda was built in

the 11th century by King Anawrahta (reign 1044-77)

 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         จากนั้นพาท่านเที่ยววัดกุบยางกี ( GUBYAUKKYI TEMPLE ) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่

โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชมวัดติโลมินโล

( HTILOMINLO TEMPLE ) ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ไตรโลกมงคล” สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี 1761/1218 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณ

ฐานด้านนอก จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ชเวกุจี ( SHWEGUGYI TEMPLE ) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลังจากนั้นนำท่านนมัสการ  เจดีย์พพัญญู  ซึ่งเป็น

เจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร?  วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้าย ชมเมืองเก่าพุกาม แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์บูพยา ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ พร้อมชม การแสดงหุ่นกระบอก ณ ภัตตาคาร นันดา  จากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่โรงแรมที่พัก  BAGAN THANDEE  HOTEL

 

วันที่สามของการเดินทาง (อาทิตย์ 8 เมษา)          

พุกาม – มัณฑะเลย์ – หมู่บ้านมิงกุน – ชมระฆัง – วังมัณฑเลย์ – กุโสดอร์ - ชเวนันดอร์     

      

เช้าตรู่     รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน แอร์ มัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ 6T 403

09.15 น.  นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำอิระวดี เดินทางสู่  หมู่บ้านมิงกุน (โดยรถยนต์) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมัณฑะเลย์

 จากนั้นนำชม เจดีย์ มิงกุน สร้างในช่วงปี 2333-2340/1790–1797 เพื่อแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้รับรู้ โดยสร้าง

 

ให้สูงถึง 152 ม. แต่ก็สร้างไม่สำเร็จ กระนั้นซากเจดีย์ก็ยังใหญ่โตจนเหลือเชื่อ จากนั้นนำชม ระฆังมิงกุน หนัก 87 ตัน สูง 3.7 เมตร ใหญ่เป็นที่ 2 รองจากระฆังของพระเจ้าซาร์ที่วังเครมลินในรัสเซีย ซึ่งแตกใช้งานไม่ได้ แต่ที่นี่ ยังคงตีได้

และถือว่า เป็นระฆังที่ตีได้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้น นำชม เจดีย์ฉิ่นปหยู่มยี สร้างในปี 2359/1816 นับเป็นเจดีย์ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของพม่า สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชายา ดุจดังทัชมาฮาลของอินเดีย ได้เวลานำท่านกลับสู่มัณฑะเลย์

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko’S Kitchen Restaurant

บ่าย         จากนั้นเที่ยวชมวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง จากนั้นนำท่านสู่ วัดกุโสดอ หรือ เจดีย์กุโธดอ

(Kuthodaw Pagoda) ซึ่งเก็บรักษา พระไตรปิฎกจารึกบนหินอ่อนถึง 729 ชิ้น พระไตรปิฏกนี้ เป็นพระไตรปิฎกจากการประชุมสังคายนาครั้งที่ 5    นำคณะชม ชเวนันดอร์ (Shwenandaw) พระตำหนักสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ประดับงานแกะสลักไม้วิจิตตระการตา เคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้าสีป่อ

จนสิ้นพระชนม์ชีพที่พระตำหนักนี้  นำท่านเดินทางสู่  MANDALAY HILL ระหว่างทางให้คณะได้แวะ สักการะ พระนอนกุสินารา ภายในถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนในพุทธประวัติ และมีดอกไม้ทิพย์แห่งเมืองสวรรค์ที่ชื่อ มณฑา หรือ มณฑารพ นั้น ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพาน ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกร อานนท์ ไม้สาละทั้งคู่ ผลิดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปราย ลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา

แม้ดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอกมณฑารพเหล่านั้น ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแห่งจันทน์เหล่านั้น ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่า ก็ประโคมอยู่ในอากาศ เพื่อบูชาตถาคต แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต”

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก MANDALAY HILL หรือ

เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (จันทร์ 9 เมษา)                                   

พระมหามุนี – มัณฑเลย์ – ย่างกุ้ง – พิพิธภัณฑ์ฯ – ตลาดสก๊อต – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา - การเวก

 

เช้าตรู่      นำท่านเดินทางสู่ วัดมหามุนี (Maha Muni Temple) เป็นวัดที่อยู่ห่างมัณฑะเลย์  ไปทางใต้ 3 กม รู้จักกันในอีกชื่อว่า

วัดยะไข่ (Rakhine  Pagoda) สร้างขึ้นโดยกษัตริย์โบดอพญา (King  Bodawpaya) ภายในบรรจุพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งของพม่า คือ พระมหามุนี (Maha  Muni  Buddha)  วัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง พระมหามุนีเป็นพุทธรูปทรงเครื่อง มีความงดงามมาก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ยะไข่ พระเจ้าจันทรสุริยะ (King Chandra Surya)  เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว  พม่ายึดอาณาจักรอารกันได้ และนำพระพุทธรูปมหามุนี มาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ โดยพระเจ้าปะดุง  พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยนี้ หล่อด้วยสำริด  ทั้งพระเศียรและพระอุระ ประดับด้วยอัญมณีมากมาย  องค์พระ ถูกปิดทองซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ทำให้พระพุทธรูปมีลักษณะขรุขระไปทั้งองค์  เหลือแต่พระพักตร์ ที่ถูกขัดจนใสสะอาด  เนื่องจากความศรัทธา และเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ เหมือนมีชีวิต จึงต้องมีการล้างพระพักตร์ในตอนเช้ามืดของทุกวัน นำชม เทวรูป รูปช้าง - สิงห์ จากนครวัด-นครธม ที่อยุธยา

ยึดจากยโสธรปุระ กัมพูชา และพม่ายึดไปจากสยามอีกทอดหนึ่ง

               เวลาสมควรรับประทานอาหารเช้า


 

http://1.bp.blogspot.com/_LT3LWuqaaHc/TH-USeMu3EI/AAAAAAAAEMg/mWCmtz2jomo/s1600/DSCN0405.JPG

 

 

 

 

 

 

 

พระมหามุนี Maha Muni กรุงมัณฑเลย์ Mandalay

http://images.travelpod.com/users/lilliputian_tan/1.1202651220.six-kmer-bronze-statues-in-mahamuni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 เทวรูป รูปช้าง-สิงห์ จากนครวัด-นครธม ที่อยุธยายึดจากยโสธรปุระ กัมพูชา และพม่ายึดไปจากสยามอีกทอดหนึ่ง

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8WDyHcJz7TIoVjq9ihuGjMLEfOM2hPkeJUb_9gf-jGlHajCFL


 

07.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  

09.50 น.   บินลัดฟ้าสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Yangon Airways เที่ยวบินที่ YH918

10.35 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำคณะชมพิพิธภัณฑ์สถานฯ ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ตั้งแต่สมัยพยู สมัยพุกาม     

                จุดสนใจอยู่ที่เครื่องกกุธภัณฑ์ทองคำแท้ ประดับด้วย อัญมณี ชมบัลลังก์สิงห์ หรือ “สีหาสนบัลลังก์” องค์จริงของพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าก่อนเสียเมืองให้อังกฤษ

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เชิญท่านช๊อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scott Market) เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคม เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดนี้ มีหลากหลาย เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา (Thanakha) เป็นต้น (หากซื้อสินค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Syriam-Thanlyin) อดีตเมืองท่าสำคัญ สถานีการค้าของโปรตุเกสปลายคริสต์ศักราช 1500s (ณ ที่นี้ Phillip de Brito พ่อค้า-ทหารรับจ้าง-โจร ชาวโปรตุเกส เข้ามาทั้งขายบริการและอาวุธให้กับทั้งมอญและพม่า จนถูกจับประหารชีวิต ทำนองเดียวกับฟอลคอน หรือ พระยาวิชเยนทร์) เมืองนี้อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพะโค ชมโบสถ์โปรตุเกส  นำท่านชมพระเจดีย์เยเลพญา (Yeylel Pagoda) บนเกาะกลางน้ำ อายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ ซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวโตๆ นับร้อย ที่

ว่ายเวียนให้เห็นครีบหลัง โผล่เหนือผิวน้ำ เวลาสมควร เดินทางกลับย่างกุ้ง

http://www.myanmars.net/header-images/footer2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บุฟเฟต์ ด้วยฝีมือของพ่อครัวชาวไทย พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอก  การร่ายรำด้วยนาฏศิลป์ของพม่า ที่งดงามยิ่ง ผสมผสานกับการแสดงแบบประยุกต์ ต่าง ๆ เช่น การโชว์การเตะตระกร้อ ที่ท่านจะชมด้วยความทึ่งในความเก่ง  และความหวาดเสียว ณ ภัตตาคารการเวก ริมทะเลสาบหลวงใจกลางกรุงย่างกุ้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ** THE KANDAWGYI PALACE HOTEL** (5 STAR) หรือเทียบเท่า  * โรงแรมสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ริมทะเลสาบหลวง โรงแรมในเครือใบหยก กรุงเทพฯ  *

 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (อังคาร 10 เมษา)                        

โปตาทาวน์ – เทพทันใจ – มหาวิชยะ – สุสานพระนางศุภยาลัต – อนุสาวรีย์นายพลอองซาน - กรุงเทพฯ

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์โปตาตาวน์ (Botahtaung Pagoda สูง 40 ม.) สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์     

จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และ  

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ (บูรณะใหม่ทั้งหมด)

ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

นมัสการ  พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทย และชาวพม่า ให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอ 

พรด้วยเชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใด จะสมความปรารถนา จากนั้น นำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก เช่นกัน จากนั้นนำชม เจดีย์มหาวิชยะ เป็นเจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และ ยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่ง

แห่งจักรราศี ไว้บนด้านบนเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบ ๆ เจดีย์ เพื่อชมภาพวาดสถานที่สำคัญ ๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญ ๆ อื่น ๆ อีกมากมาย

http://3.bp.blogspot.com/_-HE1lR1mlb8/Sp9caR1sHBI/AAAAAAAAA1o/d1AJ6sRjVkg/s320/EF6F07F0-AB44-935C-79D2179C0B4C9A0D.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเจ้าสีป่อ กษัตริย์พม่าองค์สุดท้าย กับพระนางศุภยาลัต ถูกอังกฤษจับเนรเทศไป เมืองมุมไบ อินเดียตะวันตก 29 พย. 1885/2428 ประทับที่เขตรัตนคีรี จนสวรรคตเมื่อ 15 ธันวา 1916/2459 พระนางศุภยาลัตเสด็จกลับพม่า ปี 2561/1918 และปฏิบัติธรรมจนสิ้นชีวิต

 

 

 

 

 

ถัดออกไปนำคณะชมสุสานพระนางศุภยาลัต (พระนางและสวามี สีป่อ ถูกอังกฤษล้างราชวงศ์ และเนรเทศไปอยู่

เมืองมุมไบ อินเดีย) สุสานอู่ถัน (U Thant) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้น นำท่านเดินทางชมอนุสาวรีย์นายพลอองซาน ปิดท้ายด้วยสุสาน (Dargah) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ (Bahadur Shar Zufar) แห่งราชวงศ์โมกุล (Mughal) ที่อังกฤษเนรเทศมาอยู่จนสิ้นชีวิตในย่างกุ้ง

180px-Bahadur_Shah_II_-_aka_Zafar_-_Project_Gutenberg_eText_17711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จักรพรรดิองค์สุดท้าย บาฮาดูร์ ชาห์ (Bahadur Shar Zufar) 1775-1862 (2318-2405) แห่ง

ราชวงศ์โมกุล (Mughal) ของอินเดีย อังกฤษเนรเทศมาอยู่จนสิ้นชีวิตในย่างกุ้ง

http://www.lowyinterpreter.org/image.axd?picture=2009%2f6%2f090610+selth.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุสาน (Dargah) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ ณ กรุงย่างกุ้ง ใกล้ๆ กับเจดีย์ชเวดากอง

 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่

 งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย  ช้างเผือก 3 เชือก

 ที่มีผิวสีเผือก หรือสีหม้อใหม่ ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในแก้ว 7 ประการของจักรพรรดิราช

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง

17.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทย  แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3771

19.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ผู้ใหญ่ราคา พัก 2 ท่าน   ท่านละ                                                         38,500.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                                5,500.-                 บาท

 

การชำระเงิน          โอนเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาท่าพระจันทร์ 

 บัญชีออมทรัพย์ 114-216594-0   ชื่อบัญชี “อุษาคเนย์-อาเซียน”

                                งวดที่ 1                   จำนวน  18,500.- บาท   (เมื่อสมัคร) 

งวดสุดท้าย            จำนวน   20,000.- บาท  (ภายใน 6 มีนาคม 2555)

 

รายได้                     “สมทบทุนศิลปวัฒนธรรมอาเซียอุษาคเนย์ศึกษา”

 

 

อัตรานี้รวม

1.   ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ทั้งของประเทศไทย  และประเทศพม่า

4.   ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายในประเทศพม่า ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม                                                                                                                                                                 6.   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน                                                                                                                   7.   ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะนำเที่ยว ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า

9.   ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินเอาประกัน 1 ล้านบาท             

                                                                
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าทำพาสปอร์ต

2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3..  ค่าทิปไกด์
ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ                                             

4.   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
5.   ค่าบริการยื่นวีซ่าเร่งด่วน 500 บาท ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาส่งได้ตามกำหนด 

 


 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า
1.   หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6  เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง(6 กันยายน 2555)
2.   รูปถ่ายสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3.   สำเนาหน้าพาสปอร์ต + สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชนพร้อม
เซนต์สำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด

4.   เอกสารในข้อ 1 – 3 ขอให้ส่งให้ผู้จัดฯ ภายในวันที่  12 มีนาคม  2555
5.   ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทำการ หากท่านให้เล่มช้ากว่าที่กำหนด ท่านจะต้องเสียค่ายื่นด่วนเล่มละ 500 บาท

 

การยกเลิก
1.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน

      หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

2.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3.
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4.
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

 

การแปลี่ยแปลงรายการ

                ผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ จำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีที่สูญหายหรือสูญเสีย นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน  

ภัยธรรมชาติ   การจลาจลต่าง ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                       

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุใน รายการเดินทาง  ผู้จัดฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระ

ค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย                                                                                                                                                                                                    

3.  ผู้จัดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน   

 

จัดโดย     ห้างหุ้นส่วนทราเวล อินทัช จำกัด  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06274

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม           www.charnvitkasetsiri.com

 

หมายเหตุ        เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ชำระค่าบริการตามลำดับ

                       ขอความกรุณากรอกรายละเอียดด้วย ตัวบรรจง เพื่อสะดวกในการจัดทำเอกสาร

                                               

 

v      หากท่านประสงค์ที่จะเดินทาง   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  v

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล (ต่าย)  โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713 , 089-457-8657   e-mail:  kitsunee_tai@yahoo.com