28 เมษายน 2552

เรื่อง (๓ แก้ไข) ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นามของสยามประเทศ สภาผู้แทนราษฏร และจังหวัดธนบุรี

เรียน ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ผ่านสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน)

สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีดำริที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้น กระผมใคร่ขอเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติม ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ

(
๑) ขอให้แก้คำในภาษาไทยที่ใช้ว่ารัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามหรือรัฐธรรมนูญ แห่งสยามและในภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนจาก The Kingdom of Thailand เป็น The Kingdom of Siam หรือ of Siam ทั้งนี้ เพื่อความรักสามัคคี” “สมานฉันท์และ ปรองดองและให้ประเทศของเรา ซึ่งมีประชากรกว่า 60 ล้านคนนั้นเป็นที่

รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ไท/ไต ยวน ลาว ลื้อ มลายู มอญ ขะแมร์ กูย แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ แคะ จาม ชวา ซาไก มอแกน ทมิฬ ปาทาน เปอร์เซีย อาหรับ ฮ่อ พวน ไทยใหญ่ ผู้ไท ขึน เวียด ยอง ลั๊วะ/ละว้า ม้ง เย้า กะเหรี่ยง ปะหล่อง มูเซอร์ อะข่า กำหมุ มลาบรี ชอง ญากูร์ บรู โอรังลาอุต ฝรั่ง (ชาติต่างๆ) แขก (ชาติต่างๆ) ลูกครึ่ง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯกว่า 50 ชนชาติและภาษา

(
๒) ขอให้แก้ไขให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีแต่เพียงสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร โดยให้ยกเลิก สว. หรือวุฒิสมาชิก


(๓) ขอให้ดำเนินการออกกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย โดยคืนสถานะเดิมอันเป็นตัวของตัวเองและศักดิ์ศรีของ จังหวัดธนบุรีที่ถูกยุบรวมและทำลายลงด้วยประกาศและอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนับเมื่อปี พุทธศักราช 2514/15

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ)
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง-ข้าราชการบำนาญ

Help rescuing Siam and Ethnicity:

www.petitiononline.com/SIAM2008

www.petitiononline.com/siam2007

 

University of Moral and Political Sciences

(UMPS: Thammasat University)

Bangkok 10200, Siam (Thailand)

 

28 April 2009

 

Your Excellency: Prime Minister Abhisit Vejjajiva,

cc-To Whom It May Concern:

 

In view of the fact that Your Excellency have announced that you are considering amending the Constitution to promote reconciliation, harmony and democracy, I would like to request that you take the following three proposals into consideration.

 

First:  To amend the words ‘Constitution of the Kingdom of Thailand’ to read either ‘Constitution of the Kingdom of Siam’ or ‘Constitution of Siam,’ in order  to  promote  ‘unity,’  ‘harmony,’ and ‘reconciliation’ in our country,  whose more than sixty million citizens include over fifty distinct ethnic groups with their own languages:  Thai,  Tai, Yuan, Lao, Lue, Melayu, Mon, Khmer, Kui, Teochiu, Cantonese, Hokkien, Hailam,  Hakka, Cham, Javanese, Sakai, Mokhaen, Tamil, Pathan, Persian, Arab, Ho, Phuan,  Tai Yai, Phu Tai, Khuen, Viet, Yong, Lawa, Hmong, Karen, Palong, Museur, Akha, Kammu, Malabari, Chong, Nyakur,  Bru, Orang Laut,  Westerners of various kinds,  people of mixed descent, etc, etc.

 

Second:  To abolish the Senate, so that the country will have a single legislative body freely elected by the citizenry.

 

Third: To enact a democratic law reinstating the autonomy and dignity of the ‘Province of Thonburi,’ which were taken away and destroyed by an undemocratic, authoritarian decree in 1961-62.

 

I very much hope that you will consider these proposals,

 

Yours sincerely,

 

 

Charnvit Kasetsiri

Former Rector

The University of Moral and Political Sciences

(UMPS-Thammasat University)

 

PS:

Help rescuing Siam and Ethnicity:

www.petitiononline.com/SIAM2008,

www.petitiononline.com/siam2007