. 211 ประวัติศาสตร์ของการเข้าสู่รัฐประชาชาติถึงปัจจุบัน

HS 211 Thai History: From a Nation-State to the Present

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2550/51

ห้องบรรยาย ศศ. 201 ศุกร์ 14.00-17.00

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

charnvitkasetsiri@yahoo.com, http://www.charnvitkasetsiri.com   

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

นักศึกษารุ่น 8/2550 (ภาค 2-2550 ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 50-2 มี.ค.51 สอบกลางภาค 6-13 ม.ค.51 สอบไล่ 3-17 มี.ค.51)

 

วิชานี้ศึกษากระบวนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคมของราชวงศ์จักรี การสร้างรัฐสมัยใหม่ในรูป “ประชาชาติ” การสร้างความเป็น “คนไทย” และ “ความเป็นไทย” การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ “ราชาธิปไตย” มาสู่ระบอบ “ประชาธิปไตย” ศึกษาการก่อตัวและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ผลกระทบของการพัฒนาประเทศตาม “แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

 

หนังสืออ่านประกอบ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย, มูลนิธิโครงการตำราฯ 2538

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย, มูลนิธิโครงการตำราฯ 2547

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์, มติชน, 2538, อ่านคำนำ และบทที่ 3-5

ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตร์การสร้างตัวตน” ในหนังสือ อยู่เมืองไทย, 2530

แนะนำ

Benedict Anderson: Imagined Communities, 1991

David K. Wyatt,  Thailand: A  Short  History,  2003.

วีซีดี ปรีดี พนมยงค์ สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา และ เดินประชาธิปไตย

 

ศุกร์ พย. 16      แนะนำวิชา และบรรยายหัวข้อ “ปัญหาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย” กับ histoire longue duree หรือประวัติศาสตร์สำนักช่วงเวลายาวและลึก (ชาญวิทย์)

ศุกร์ พย. 23      ย้ายห้องเรียน ให้ นศ. เข้าร่วมสัมมนา “ความสัมพันธ์ไทย/ญี่ปุ่น 120 ปี” ที่โรงแรมพูลแมน 8:00-17:00 ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,500 บาท นศ. ต้องทำรายงานสั้น 2 หน้าเรื่องที่เข้าฟัง

ศุกร์ พย. 30      ระบอบราชาธิปไตย การปฏิรูป และปัญหาของสยามกับ “ประชาธิปไตย” (ชาญวิทย์)

ศุกร์ ธค. 07       “ปฏิวัติ 2475 และผลพวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” (ผศ. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์)

ศุกร์ ธค. 14       รัฐบาลคณะราษฎร จอมพล ป. พิบูลสงครามและ “สยามเป็นไทย” (ชาญวิทย์)

(เสาร์ 15 ธค. ชวน นศ. ร่วมงาน “ป. อินทรปาลิต กับ “พล นิกร กิมหงวน” และ “ไปสู่อนาคต” ณ โรงละครแห่งชาติ, ฟรี 08:30-18:00 น.)

ศุกร์ ธค. 21       ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 (ชาญวิทย์)

ศุกร์ ธค. 28       การเมืองไทยหลังสงครามโลก รัฐประหาร 2490 และผลพวง (ชาญวิทย์)

ศุกร์ มค. 04      “สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475” (อ. ชาตรี ประกิตนนทการ ผู้แต่งหนังสือ “คณะราษฎร ฉลองรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ” 2548)

หมายเหตุ

สอบกลางภาค 6-13 มค. 2551

ศุกร์ มค. 18      รัฐบาลคณะปฏิวัติ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร (ผศ. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์)

ศุกร์ มค. 25      “จาก 14 ถึง 6 ตุลา” ผลพวงของการเมืองใหม่ (ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ผู้แต่งหนังสือ “แผนชิงชาติไทย ว่าด้วยรัฐและการท้าทายอำนาจรัฐ”)

ศุกร์ กพ. 01      “รัฐไทยกับปัญหาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม”

ศุกร์ กพ. 08      ประวัติศาสตร์ล้านนา กับการผนวกเข้าสู่ “รัฐชาติไทย”

ศุกร์ กพ. 15      (ย้ายห้องเรียนไป มธ. ลำปาง และ มช. 14-17 กพ.)

ศุกร์ กพ. 22      ลัทธิอนุรักษนิยมใหม่ กับการเมืองไทยทุกวันนี้

ศุกร์ กพ. 29      วันสุดท้ายของการบรรยาย สรุป (ชาญวิทย์)

(สอบไล่ 3-17 มี.ค.51)

การให้คะแนน

1.                 การเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 10 คะแนน

2.                 สอบกลางเทอม 30 คะแนน

3.                 สอบไล่  30 คะแนน

4.                 รายงานภาคสนาม 15 ควบรายงานสั้น 1 เรื่อง 15 คะแนน (ส่งวันสอบไล่)